Länk till tjänsteportal Tjänsteportalen
Landsbygdsprojekt

Nedan kommer vi på Trofi göra uppdateringar löpande angående våra landsbygdsprojekt:
OKTOBER/NOVEMBER 2022
I Berga är vi nu i full gång med både hembesök och schaktning av stamnät. Hittills har 800m av 5000m schaktats. I detta projekt ingår också en del arkeologiska undersökningar som gör att projektet drar ut lite på tiden. Vi hoppas på att all stam- och tomtschaktning går att färdigställa på denna sida om årsskiftet men det är i dagsläget svårt för oss att svara på eftersom man inte riktigt vet när tjälen och kylan kommer och om det ställer till det för tidsplanen. Beroende på väder så kommer driftsättning att ske fortlöpande efter årsskiftet och fram mot våren - 23. Om man bor i detta projektområde och önskar få fiber men ännu ej har gjort en beställning så rekommenderar vi att man beställer så fort som möjligt så att man kommer med i denna projektomgång, då vi har samtliga aktörer på plats i närheten.
I vårt projektområde Ryssland är vi just nu, även här, i full gång med både hembesök och schaktning av stamnät. Ungefär hälften av all stamschaktning har schaktats. I dagsläget är det ännu inte helt klart för oss när tomtschaktningarna i detta område kommer att genomföras men vi hoppas på att vädret är med oss och att det går att påbörja tomtschaktning innan vintern slår till. Om vintern slår till innan vi hunnit påbörja tomtschakt så kommer detta att prioriteras till våren. Av den anledningen är det i dagsläget svårt att svara på när driftsättning sker eftersom det påverkas av tomtschaktningarna. Om man bor i detta projektområde och önskar få fiber men ännu ej har gjort en beställning så rekommenderar vi även här att man beställer så fort som möjligt. Likaså om man har gjort en beställning tidigare men ännu inte har blivit kontaktad så rekommenderar vi att ni återkopplar till oss så kikar vi på det.
Nästintill alla avtal är inhämtade i vårt projektområde Gillbergsvik nu, det som kvarstår har vi inte upplevt som något hinder för vår uppstart. Förhoppningen vi har idag är att all stamschaktning går att påbörja direkt efter årsskiftet, men även här kan vädret ha en påverkan på uppstart. Alla hembesök kommer att börja bokas in så fort vi inhämtat de sista markupplåtelseavtalen vilket förmodligen blir mellan januari och april - 23. Detta projekt kommer att vara driftsatt och avslutat innan sommarens semesterperioder -23.
I Gisekvarn (etapp 6) är alla avtal inhämtade och hembesöken i full gång. Som det ser ut precis just nu så kommer entreprenören som gräver i Römora att förflytta sig hit så fort de är färdiga där, vilket blir under cirka v. 46-47.
I stort sätt alla markavtal och tillstånd är inhämtade i vårt projekt Ullaberg och vår förhoppning är att vi ska kunna påbörja vår stamschaktning här under november. Boenden här kommer inom kort att kontaktas av Trosa Fibernät.
Nästintill alla hembesök är inbokade och både avtal och tillstånd är inhämtade i vårt projektområde Fredriksdal. Nu inväntar vi endast ett startdatum från entreprenören. Om vädret är med oss så har vi förhoppningar på att en projektuppstart här kan bli aktuell nu i november/december.
Våra projektområden Vappersta och Nora är numera färdiga och avslutade! Enstaka kunder kan ännu ej ha blivit installerade av olika anledningar men dessa har Trosa Fibernät kontakt med. Om du som kund upplever att du inte har en färdig anslutning av någon okänd anledning får du gärna höra av dig. Att projekten är färdiga innebär inte att det är försent att beställa fiber - till Trosa Fibernät är du alltid välkommen med din beställning!
I Andervik är nästintill allt färdigt för att kunna driftsätta kunder, det som kvarstår är något enstaka arbete för att få full drift på vårt nät. Detta är ett projekt som vi kommer att fortsätta arbeta i under december och vidare in i vår - 23.
Mättinge och Tofsö är även det två av våra projekt som numera är färdiga och avslutade! Men även här kan det finnas enstaka kunder som ännu ej har blivit installerade av olika anledningar men dessa har Trosa Fibernät kontakt med. Även i dessa projektområden är det inte försent för att beställa fiber, ni är alltid välkomna att beställa!
Installationerna i Viksnäs är i full gång just nu! En del av stamschaktningen saknas ännu men den kommer att färdigställas nu under november. Vår förhoppning var att kunna driftsätta fibern i det här projektområdet samtidigt som vi gjorde installationerna men tyvärr har det inte gått att genomföra på grund av manfall. Vår förhoppning är att våra kunder i Viksnäs ska ha drift på sin fiber innan årsskiftet.
I vårt projektområde Römora är vi färdiga med stamschaktningen. Det som kvarstår nu är en tillkommande sträcka som tillkommit i dagarna och denna behöver färdigställas innan entreprenören kan avetablera och förflytta sig till Gisekvarn (etapp 6). I detta projektområde ligger vi efter med tomtschaktning men vår förhoppning är att det går att färdigställa nu under november. Driftsättning för detta område kommer att påbörjas i december men hur det fortlöper beror lite på vädret eftersom vi nu kliver in i vintermånader och det kan ställa till det för vår tidsplan.
Arbetet på Strömsholm/Långholmen blir kontorets nästa projekt att kika på vad gäller tillstånd och markupplåtelseavtal till berörda fastighetsägare. Än hoppas vi på att påbörja projektuppstart här under våren - 23.
All stamschaktning är färdig i Källvik men ännu återstår cirka 15 st tomtschaktningar i området som vi hoppas på att kunna slutföra under november. Anledningen till att tomtschaktningarna inte gått som planerat i det här projektområdet är för att vi stött på mycket stökiga tomter med bergig/stenig terräng. Vi hoppas kunna driftsätta Källvik under december.
Grävmaskinen vi använt i delar av Tyvudden har varit för stor för att kunna nyttja i samtliga delar av projektet och med den anledningen inväntar vi nu en mindre maskin som ska slutföra de sista arbetet här. Detta kommer att göras nu under november, detta gäller även för vår tomtschaktning i området.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
AUGUSTI/SEPTEMBER 2022
Nu är vi full styrka på kontoret igen efter semestern och vi hoppas att ni alla har haft en skön sommar!
I vårt projektområde Berga har vi inhämtat nästintill alla avtal. Utöver det inväntar vi även ett beslut från Länsstyrelsen samt ett från Trafikverket, men det är på gång. Det finns en förhoppning om att kunna påbörja schaktarbetet i området under början av oktober, vilket även kommunicerats med vår entreprenör för projektet. För er som har gjort beställningar här, både nya och gamla, så kommer ni att kontaktas under september för att tilldelas en tid för fysiskt möte. Då går man igenom fiberns placering samt dragning över tomten.
Alla tillstånd och alla markupplåtelseavtal är inhämtade för vårt projektområde Ryssland och nu har även en entreprenör tilldelats projektet. Entreprenören kommer under början av september åka ut i området för att få sig en egen uppfattning om projektet och därefter kommer Trofi börja kontakta markägare som flaggat för att träffas innan grävarbetet påbörjas. Det finns idag en förhoppning om att projektet kommer igång ordentligt i slutet av september, alternativt i början av oktober - om allt går som det ska.
I Gillbergsvik saknas ännu väldigt många markupplåtelseavtal. Vi har i detta nu inhämtat ungefär hälften av dessa. Vi har inte fått den responsen som vi önskat i detta projektområde och det påverkar förstås projektets uppstart. Vi kommer att arbeta vidare, och mer aktivt, i området under oktober och då även kontakta berörda markägare för dialog. Om det är så att du har en fastighet i Gillbergsvik och har fått ett markupplåtelseavtal hemskickat till dig, men att du tappat bort det är du varmt välkommen att kontakta oss via så ser vi till att du får nya handlingar hemskickade inom kort.
Vi har haft mycket goda dialoger med fastighetsägare i Gisekvarn (etapp 6) och nu återstår endast något enstaka markupplåtelseavtal att inhämta för vår del och som det ser ut i detta nu så ska det inte vara några konstigheter vad gäller projektuppstart. Det finns en förhoppning om att detta projekt kommer att påbörjas med schaktarbete under oktober men det förutsätter att alla avtal inhämtats tills dess och att entreprenören fått god tid på sig att få kännedom kring projektet. För er som har beställt fiber i området - ni kommer att bli kontaktade under september för tidsbokning av fysiskt möte.
I vårt projektområde Ullaberg har vi stött på en del hinder för tillfället men det är inga hinder som inte går att lösa. Vi kommer att behöva träffa markägare samt ha uppföljning med Trafikverket för att kommunicera hur vi ska komma fram till en problemlösning för fiberns framkomlighet och om allt går enligt våra förväntningar så hoppas vi kunna påbörja en projektuppstart här efter årsskiftet.
I Fredriksdal inväntar vi nu endast schakttillstånd från kommunen och därefter kommer vi att kunna överlämna projektet till entreprenören. Här finns det i dagsläget en förhoppning om att kunna påbörja projektuppstart innan året är slut.
Under september kommer entreprenören tillbaka till våra projektområden Vappersta och Nora för att utföra garantiåtgärder och återställningar. I dessa områden har vi haft installationer löpande de senaste veckorna och här finns det nu en förhoppning om driftsättning nu under september.
I Andervik är den största stamnätsgrävningen snart färdig och under september hoppas vi att hela stamnätet fram till Andervik blir helt komplett. Därefter och framöver kommer kunder som beställt fiber här att kunna driftsättas.
Det är några enstaka beställningar kvar att åtgärda i våra projektområden Mättinge och Tofsö, som annars är helt färdiga. Anledningen till att samtliga beställningar ej är driftsatta beror på att det uppkommit något problem som nu är under utredning. Förhoppningen är att de sista kunderna här blir driftsatta nu under september men det förutsätter naturligtvis att de problem som uppkommit går att lösa i närtid.
I vårt projektområde Viksnäs är ungefär 95% av all stamgrävning färdig. Den sista etappen i området kommer att färdigställas under september. I detta område har alla kunder blivit tilldelade en tid för installation och vår förhoppning är att installation och driftsättning går att genomföra i november, men det förutsätter att allt går enligt vår plan.
Ännu pågår stamschaktningen i Römora och detta kommer att fortgå under september och oktober. Detta gäller dock ej för ön Strömsholm/Långholmen eftersom vi ej hunnit projektera färdigt där ännu och på grund av det så kommer det arbetet att förskjutas något. Förhoppning om påbörjad schaktstart för Strömsholm/Långholmen är evenutellt under vintern och/eller våren (2023), lite beroende på vädret men även hur vi ligger till med projektering och tillstånd. Tomtschaktning för beställningar i projektområde Römora planeras att påbörja i slutet av oktober och förväntas ta cirka en månad. Därefter kommer driftsättning ske löpande.
I vårt projektområde Källvik är stamschaktningen helt färdig och nu kommer arbetet att fortsätta med garantiåtgärder och återställningar inför kommande besiktningar med berörda markägare. Ännu återstår ett par fysiska möten i området men dessa kommer att utföras i närtid. Tomtschaktning planeras att påbörja i slutet av september och beräknas att fortgå även det i cirka en månad. Därefter kommer driftsättning att påbörjas.
Det har uppkommit vissa problem i Tyvudden som gör att vi inte kommer framåt med allt det som vi hoppats på. Vissa problem har vi lyckats lösa och andra kvarstår men vi hoppas kunna lösa mycket av det som återstår innan maskinerna avetablerar från området. Det som ej hinner ordnas upp innan dess kommer tyvärr att åtgärdas vid ett senare tillfälle. Tomtschaktning för vårt projektområde Tyvudden planeras att påbörjas i mitten av oktober.
Vi hänvisar alla kunder som ej kommer fram till oss per telefon vid första försöket att istället maila in till oss på för snabbare återkoppling.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
JULI 2022
För våra projektområden Berga, Ryssland, Gillbergsvik och Gisekvarn (etapp 6 - kompletteringsområde) hade vi hoppats på att kunna presentera en tidsplan nu under juni men eftersom vi inte fått den respons som vi önskat vad gäller återkoppling från fastighetsägare så har detta inte varit möjligt för oss och av den anledningen behöver vi kolla på detta efter semestern. Nästintill alla markupplåtelseavtal ska vara utskickade nu i alla fall. Fastighetsägare som tappat bort sina handlingar är varmt välkomna att återkoppla till oss så ordnar vi med nya utskick så fort vi är på plats igen efter semestern. När vi inhämtat samtliga markupplåtelseavtal i ett specifikt projektområde kommer vi kunna överlämna det till vår entreprenör och det är först då som det går att specificera en tidsplan. Ju förr avtalen återsänds till Trofi desto större blir möjligheterna till tidigarelagd projektuppstart. Det finns en förhoppning om att samtliga projekt går att påbörja under - 22 (förutsatt att vi får in alla handlingar) men mer än så går tyvärr inte att säga nu annat än att områdena ska vara helt driftsatta och färdiga till 2023-06-30.
I Ullaberg och Fredriksdal är samtliga markupplåtelseavtal utskickade och några av dessa har åter börjat trilla in till oss. Det är roligt!
Det mesta stamnätet är helt färdigbyggt nu i våra projektområden Vappersta och Nora och de flesta kunderna har fått en inbokad tid för installation. Kunder i dessa områden kan förvänta sig driftsättning med start nu i höst, men som även tenderar att fortgå framåt vintern.
I vårt projektområde Andervik fortlöper arbetet med samförläggningen. Det finns i dagsläget ingen tidsplan för detta projekt ännu men den informationen hoppas vi kunna delge längre fram.
Nu är de allra flesta kunderna driftsatta i våra projektområden Mättinge och Tofsö men ännu återstår det ett par stycken kunder som inväntar sin drift. Vi gör allt vi kan för att driftsätta samtliga innan semestern men om det inte skulle vara möjligt kommer de kvarvarande att prioriteras så fort vi är full styrka igen!
All stamschaktning i Viksnäs börjar nu närma sig sitt slut och de flesta kunderna har fått sin tomtgrävning utförd. Det sista arbetet med stamschaktningen kommer att ske under hösten och därefter kommer driftsättning att bli aktuell, vilket kommer att pågå fram till vintern. Just i detta nu försöker vi arbeta fram en plan för att eventuellt anordna ett extra lag för installation - detta kan komma att innebära att flera kunder i Viksnäs blir kontaktade med kort varsel för att få sin fiber installerad. Om man ej har möjlighet till detta kommer vi att kunna boka in installationen längre fram.
I Römora ligger vi ännu efter något på grund av det manfall som vi tidigare informerat om. Som det ser ut just nu så kommer stamnätet att bli färdigt nu under hösten. Tomtschakt och driftsättning kommer därefter att bli aktuellt för kunderna i området under hösten och inpå vintern.
Nu börjar vi äntligen närma oss slutskedet av stamschaktningen i Källvik. Ännu återstår det lite mindre arbeten för att färdigställa och detta beräknas genomföras under sommaren. I vårt projektområde Källvik kommer vi även att återuppta våra hembesök för de kunder som ej fått det ännu. Komplettering av schaktning och påbörjan av driftsättning kommer att träda i kraft under hösten för att sedan pågå en bit in i vinter. Med det sagt innebär det inte att alla i detta projektområde kommer att få drift på sin fiber i höst men det är då som vi beräknar påbörja driftsättningen.
I vårt projektområde Tyvudden kommer stora delar av stamgrävningen att genomföras under sommaren. Dock har det uppkommit problem med skyddade träd som vi behöver ha i beaktning och trots att vi träffat berörda parter på plats så har vi ej haft möjlighet att kunna finna en väg framåt. Hembesök och kompletterande schaktningsarbete kommer att fortgå från hösten och in i vintern, även i detta projekt.
Vi har haft många motgångar i våra projekt med långvarig tjäle, mycket struliga grävarbeten, fruktansvärt mycket berg och sten i terräng, manfall och dylikt men trots detta så har vi verkligen gjort allt vi kan för att komma ikapp. I dagsläget ligger vi ändå bra till även om vi utifrån många kunders förväntansbild inte är helt i fas. Eftersom arbetstrycket har varit extra högt de senaste månaderna, på många av oss, har vi inte haft möjlighet att ständigt uppdatera varenda kund i alla våra projekt. Vi hoppas ändå på någon typ av förståelse för vår försening i projekten. Viktigt att ha i åtanke är att varje samtal till entreprenören, teknikerna och Trofi är tid som vi annars kunnat lägga på att komma framåt i våra olika projekt. Därför uppmanar vi våra kunder att ha lite is i magen innan ni ringer i fortsättningen.
Nu när det blivit dags för semester för samtliga av oss är det viktigt att ni känner till att från och med nu och fram till vecka 32 kommer det inte att finnas någon ordinarie personal på plats på Trofi. Om man försöker nå någon av oss så kommer man att bli kopplad till växeln och växeln i sin tur har ingen inblick alls i våra olika projekt. Maila därför din fråga till så kommer vi att besvara den så fort vi kan när vi är på plats igen!
Trofi önskar er alla en skön och härlig sommar!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
JUNI 2022
I våra projektområden Berga, Ryssland, Gillbergsvik, Gisekvarn (etapp 6 - kompletteringsområde) samt Ullaberg och Fredriksdal fortsätter projekteringsarbetet och arbetet med utskick av markupplåtelseavtal. De flesta markupplåtelseavtalen är redan utskickade och ett par har vi fått åter till oss på Trofi. Det är väldigt bra! Ju förr markavtalen kommer in till oss igen, desto snabbare har vi möjlighet att färdigställa och lämna över arbetet till gräventreprenören. Ännu kommer vi att fortsätta invänta att signerade markupplåtelseavtal återvänder till Trofi. Om det drar ut på tiden innan vi får tillbaka signerade markupplåtelseavtal kommer vi att ta kontakt med berörd/berörda markägare.
Vi inväntar ännu ett par tomtschaktningar i Vappersta och Nora innan vi kan påbörja och också slutföra blåsningen av fiberkablar. I dagsläget finns det en förhoppning om att detta blir genomfört under sommaren/hösten - 22 så att driftsättning går att genomföra. De flesta kunder i dessa områden har redan tilldelats bokad tid för installation.
Samförläggningen i Andervik fortsätter.
Äntligen är vi tillbaka med våra stora maskiner i vårt projektområde Viksnäs och gräver för fullt! Förhoppningsvis kommer stamgrävningen här att bli helt färdig inom de närmsta veckorna, därefter kommer tomtschaktningar att påbörjas och installationer bokas in. Kunder i detta område kan komma att bli kontaktade under sommaren för att bli tilldelade en installationstid till hösten - 22.
Efter en kortare tid av manfall och frånvaro i vårt projektområde Römora är vi även här äntligen tillbaka och schaktar för fullt igen! Här är vi något försenade för tillfället men det är ingenting som vi tror kommer att påverka slutinstallationerna eftersom dessa beräknats att utföras under sensommaren/hösten -22. I slutet av juni kommer vi att kunna gå ut med mer information kring vad förseningen eventuellt kommer att innebära för kunder i detta projekt.
Grävkompletteringar mellan Mättinge och Källvik fortsätter för att färdigställa alla sträckor och förgreningar från Källviksvägen. Vi hoppas på att kunna driftsätta kunder utmed denna sträcka löpande nu under sommaren - 22.
Nu är vi tillbaka och gräver nere i Källviksområdet. Tidsplanen just nu för området är att stamsträckorna ska vara färdiga till midsommar och att man också hinner avetablera tills dess. Därefter kommer tomtschaktningar att påbörjas. Driftsättning för området Källvik beräknas fortfarande kunna ske efter semesterperioden - 22 och kommer att fortlöpa under hela hösten.
Nu har vi äntligen kunna driftsätta cirka 60 kunder i Tofsö och det är väldigt roligt! De kvarvarande kunderna i Tofsö och Mättinge kommer att få sin fiber driftsatt nu under juni-månad om allt går som det ska. Viktigt att informera om är att det alltid kan uppkomma problem när det kommer till driftsättning men att vi gör vad vi kan för att de flesta kommer vara driftsatta inom kort. Flera kunder i Tofsö har hört av sig och undrat varför deras grannar blivit driftsatta men inte dem själva och den främsta anledningen till det är att tomtgrävningarna blivit utförda vid olika tillfällen, att blåsningen av kablar inte gått att genomföra samtidigt, att man inte hunnit svetsa färdigt alla anslutningar i ett skåp eller att det uppstått något problem vid driftsättningen. Men inom kort ska anslutningarna vara helt driftsatta!
Nu är äntligen alla tillstånd inhämtade för vårt projektområde Tyvudden/Ökenäs. Inom de närmsta veckorna kommer grävarbetet påbörjas där, med en förhoppning om att kunna påbörja den första etappen innan semesterperioden - 22. En lite mer specificerad tidsplan för detta projektområde kommer att tas fram nu under juni.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
MAJ 2022
Våra projekt, Berga, Ryssland, Gillbergsvik samt kompletteringsområdet i Gisekvarn är i detta nu i full gång med projektering och utskick av markupplåtelseavtal. Fortsättning kring dessa projektområden kommer framöver och då hoppas vi på att kunna lämna lite mer besked kring hålltider i dessa projekt. Idag finns det en förhoppning om att starta upp dessa projekt ordentligt efter semesterperioden och under hösten. Detta gäller även för våra projektområden Ullaberg och Fredriksdal.
Stamschaktningen i våra projektområden Vappersta och Nora är så gott som färdig. Ännu återstår ett par tomtschaktningar som behöver kompletteras. Under sommaren kommer vi att kontakta boende i dessa områden med tid för installation. Förhoppningsvis sker driftsättning i både Vappersta och Nora under sommaren/hösten - 22.
I Andervik är vi på gång med samförläggning av vår fiber tillsammans med vatten och avlopp. Kunder som i detta område beställer fiber från oss förväntas i dagsläget kunna bli driftsatta under hösten/vintern - 22.
Projektområde Viksnäs har sedan en tid tillbaka blivit tillfälligt pausat på grund av terrängen och att man inte kunnat göra så bra återställningsarbeten som man önskat. Nu är entreprenören tillbaka för att fortsätta stamgrävningen, vilket sker under maj-juni. På de områden i Viksnäs där mycket redan är färdiggrävt kommer kunder framöver nu att kunna driftsättas men fortsatt arbete och driftsättning kommer att pågå till hösten - 22.
I vårt projektområde Römora är cirka 45% av stamsträckan färdiggrävd. Vi lider just nu av manfall i projektet och hoppas på att kunna återkomma med en reviderad tidsplan här. Vår tidigare förhoppning var att vi skulle bli färdiga under vecka 28 men det finns nu en risk till en något senarelagd avetablering. Dock tror vi inte att denna försening kommer att påverka vår driftsättning i projektet eftersom den beräknats utföras under sensommaren/hösten - 22. Berörda markägare kommer att informeras om detta så fort vi tagit fram en reviderad tidsplan.
Stamnätet är nu äntligen färdigt hela vägen ned till Källvik! Några grävkompletteringar kommer att utföras under juni och kunder mellan Mättinge och Källvik kommer att kunna driftsättas under sommaren - 22. Likaså kommer kunder utmed denna stamsträcka att driftsättas löpande nu framöver.
Vi håller även på att driftsätta våra projektområden Mättinge och Tofsö. Cirka ett 50-tal kunder kommer att bli driftsatta under maj men arbetet pågår även under större delen av juni med en förhoppning om att vara helt färdiga till midsommar.
Stamgrävningen i vår projektetapp Källvik kommer att pågå under maj-juni. Alla i området ska i detta nu vara tilldelade en inbokad tid för installation eller så har den redan blivit utförd. Om du inte blivit kontaktad ber vi dig att kolla i din mail's skräppost där vissa av installationsmailen verkar ha en tendens att hamna. Har du inte blivit kontaktad alls är du välkommen att höra av dig så bokar vi in en tid för detta. Förhoppningsvis blir projektetapp Källvik driftsatt under sommaren/hösten - 22 om allt går som det ska.
I vår projektetapp Ökenäs/Tyvudden är allt pappersarbete snart helt färdigt. Det återstår endast ett tillstånd för att grävning i naturreservatet ska få träda i kraft. Grävarbetet här kommer att pågå under sommaren. Många av våra kunder i detta område har redan nu blivit tilldelade installationstider till sensommaren med en förhoppning om att kunna driftsätta dessa under sensommaren/hösten - 22.
Vi har i dagsläget ett otroligt högt tryck på Trofi och vår entreprenör och många kunder undrar vad det är som händer. Ett stort problem till varför våra tidsplaner blivit så påverkade är för att tjälen kom tidigt och höll i sig länge. Detta påverkade i stort sett bara våra tomtschakt eftersom stamgrävningen hela tiden kunnat fortsätta sitt arbete. Många upplever för tillfället försenad leverans men vi gör allt vi kan för att komma ikapp. Vår entreprenör har satt in extra resurser som arbetar kväll för att försöka ta igen installationer som behövts prioriterats. Dock går det inte att sätta in hur mycket extra resurser som helst till installationer eftersom man även behöver hinna med arbetet kring driftsättning av dessa kunder också. Vi hoppas på överseende med detta.
Många kunder återkopplar till oss och vill ha tidsplaner för olika projektområden. Detta är någonting som vi ständigt försöker förmedla men dessa tidsplaner är inte helt förankrade utan snarare en grov uppskattning. Vi arbetar ständigt med att komma framåt i alla våra projekt men det finns alltid faktorer som påverkar. Av den anledningen får man inte bli allt för besviken om tidsplanen inte hålls utifrån de förväntningar man har. Vi gör som sagt allt vi kan för att komma ikapp med allt det som blivit påverkat av den långvariga tjälen och ser fram emot mycket driftsättning framöver!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
APRIL 2022
Det sista schaktarbetet i Viksnäs är numera påbörjad och om allt går enligt vår plan så hoppas vi på att kunna färdigställa det projektområdet i maj-juni.
I dagsläget är planen att Mättinge, Tofsö och Viksnäs ska vara driftsatta innan sommaren men det förutsätter att allt går enligt vår tidsplan. Driftsättning för Källvik kommer att fortlöpa under sommaren. OBS! Detta är en förhoppning som Trofi har men det finns alltid risk för att det uppkommer något som leder till fördröjningar i vårt arbete. Vi hoppas på överseende med detta!
Våra projektområden Källvik, Tofsö, Mättinge, Tyvudden, Ökenäs, Viksnäs och Römora beräknas att vara helt färdiga till hösten 2022.
Den långdragna tjälen har ställt till det för oss vad gäller våra tomtgrävningar. Nu håller vi tummarna att det inom kort blir lite varmare grader utomhus - som också håller i sig - så att vi kan komma igång ordentligt med grävningarna. Det kommer att bli nödvändigt att göra detta med en viss prioritering till en början innan vi är mer i fas.
Vi har börjat att smygstarta med utskick av markupplåtelseavtal för våra projektområden Berga, Gillbergsvik, Ryssland samt ett kompletteringsområde i Gisekvarn. Det är först när samtliga markupplåtelseavtal för ett specifikt projektområde inkommit till oss igen på Trofi som vi kommer att kunna planera för dess uppstart, då med en förhoppning om att det sker i höst. Ju förr vi får in markupplåtelseavtalen desto bättre eftersom det gynnar hela projektområdet som fastigheten tillhör.
Schaktarbetet i vårt projektområde Römora samt Källvik fortsätter! Bokning av hembesök är i full gång men ännu är trycket högt. Har du inte blivit kontaktad ännu så kommer du att bli det nu framöver.
Under år 2021, 2022 samt 2023 bygger Trofi ut sitt fibernät mer än någonsin och det gör tyvärr att vi inte har möjlighet att besvara alla mail och telefonsamtal som inkommer till oss, direkt på en gång. Således kan det vara bra att skicka iväg ett litet mail eller ett smsmeddelande att ni önskar bli uppringd. Vi gör så gott vi kan och hoppas att ni har överseende med även detta.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
MARS 2022
Äntligen har vi påbörjat med schaktarbetet i vårt projektområde Römora! Likaså har vi äntligen kommit igång med schaktarbetet nere i Källvik också, vilket är otroligt roligt! Bokning av hembesök sker löpande men trycket är högt och därför bokar vi in ett par veckor i taget. Har du inte blivit kontaktad ännu så kommer du att bli det framöver.
Vi arbetar på för fullt med uppmontering av fiberboxar hos våra kunder i Tofsö, Römora, Källvik och Mättinge. Återigen, har man inte blivit kontaktad så kommer man att bli det nu under våren.
Stamnätet mellan Mättinge och Källvik har stått still under en tid men nu finns en förhoppning om att man inom kort kommer kunna påbörja schaktarbetet även där.
Tjälen ställer till det med våra tomtschakt men så fort det blir lite varmare utomhus så kommer tomtgrävningar att påbörjas i alla våra projektområden med en viss prioritering.
Projektplanering är påbörjad i våra projektområden Ryssland, Gillbergsvik samt ett kompletteringsområde i Gisekvarn.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
FEBRUARI 2022
Nu är arbetet med den inkommande signalen ned till Tofsö färdig och nu återstår endast blåsning.
Det finns en förhoppning om att kunna driftsätta våra områdesnät i Tofsö och Mättinge under maj.
Vårt projektområde Nora beräknas att vara färdigschaktat under mars och om allt går som det ska så kommer de första kunderna att vara färdiginstallerade och driftsatta i maj. Ännu har vi lite problem med tjälen i området.
Tjälen är ännu ett bekymmer och därför går det inte att genomföra några tomtschakt för tillfället. Vi håller tummarna för att varmare väder är på ingång så att vi kan komma igång ordentligt med våra tomtgrävningar!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
JANUARI 2022
God fortsättning på det nya året önskar vi på Trosa Fibernät AB!
Vi fortsätter vårt arbete med den inkommande signalen och ännu går det framåt, det tycker vi är roligt! Nu finns det en förhoppning om att vi grävt färdigt ned till Tofsö från Djupvik i slutet av januari alternativt i början av februari.
Blåsning av fiberkablar från vår nod i Sörtuna fortsätter under hela januari och om allt går som det ska så kommer vi i februari att nå Viksnäs, Tofsö och Mättinge med vårt stamnät. När vi har nått fram med vårt stamnät påbörjas blåsning av våra områdesnät (i Viksnäs, Tofsö och Mättinge) vilket förhoppningsvis betyder att installationer då också går att påbörja under tidig vår.
Vi inväntar fortfarande markupplåtelseavtal för Källvik. Så fort det inkommit till oss på Trofi så kommer hembesök i det områdesnätet att börja bokas in.
Eftersom det ännu råder vinterväder, kyla och tjäle så kan det emellanåt påverka vårt schaktarbete och således är det inte alltid möjligt för oss att hålla tidsplan. Men om vädret fortsätter att vara på vår sida så kommer många projekt att kunna starta upp enligt våra förhoppningar!
Från mitten av januari så kommer vi att ha en begränsad bemanning på Trofi på grund av en tillfällig sjukskrivning, men förhoppningsvis kommer vi att vara full styrka igen inom kort! Vi hoppas att ni har överseende med detta och hänvisar ärenden som inte är brådskande till följande mail: som en lämplig kontaktväg. Detta eftersom det kan vara svårt att ta emot alla inkommande telefonsamtal ifall vi befinner oss på kundmöten, de inkommer utanför arbetstid, när vi verkar ute i fält eller om vi redan är upptagna i annat samtal.
Under år 2021, 2022 samt 2023 bygger Trofi ut sitt fibernät mer än någonsin och det gör tyvärr att vi inte har möjlighet att besvara alla mail och telefonsamtal som inkommer till oss, direkt på en gång. Således kan det vara bra att skicka iväg ett litet mail eller ett smsmeddelande att ni önskar bli uppringd. Vi gör så gott vi kan och hoppas att ni har överseende med även detta.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
DECEMBER 2021
Schaktarbetet för den inkommande signalen är i full gång och nu har vi passerat infarten till Viksnäs med vårt stamnät. Det går framåt, vilket är jättekul! Vi har en förhoppning om att stamnätet ned till Källvik ska vara färdiggrävt i slutet av januari men det förutsätter att vintervädret är på vår sida. Detta skulle i så fall innebära att det finns en möjlighet att slutföra installationer i Viksnäs, Tofsö och Mättinge under tidig vår.
Vi har i dagsläget påbörjat blåsning av fiberkablar ut från vår nod i Sörtuna!
Om allt går enligt vår plan så kommer vi att påbörja vårt projekt i Römora efter årsskiftet, med grävstart kring mars. Vilket även gäller för området i Källvik.
Projektet i Nora beräknas nu att påbörjas runt februari och att man i februari, eventuellt mars också kan börja schaktarbetet där.
Eftersom det råder vinterväder, kyla och tjäle så kan det emellanåt påverka vårt schaktarbete så att det inte alltid är möjligt för oss att hålla tidsplan. Men om vädret tillåter oss att gräva i januari och februari så kommer många projekt att kunna starta upp enligt våra förhoppningar!
Ni som inte har fått något hembesök inbokat i området Källvik kommer att bli kontaktade efter årsskiftet för bokning av detta.
Nu när julen närmar sig kommer vi att ha en begränsad bemanning på Trofi i mellandagarna & vi hoppas på överseende med detta - men från och med vecka 1 är vi full styrka igen!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!
God jul & Gott nytt år
önskar vi på Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
NOVEMBER 2021
Nu är stamgrävningarna i våra områdesnät Tofsö och Mättinge helt färdiga, det som kvarstår nu är några enstaka tomtschakt i Tofsö innan tomtschakten i Mättinge påbörjas.
Vi har ett grävlag som sedan någon vecka tillbaka påbörjat schaktningen av den inkommande stamgrävningen från Djupvik mot Tofsö, där det finns en förhoppning om att schaktningen till Tofsö ska vara färdig i januari/februari.
Ett annat grävlag har även nu påbörjat schaktningen av stamgrävningen från Tofsö och ned mot Källvik.
Installationer i projektområde Källvik är på gång och ska påbörjas. Men innan vi kan gå ut med mer information om detta behöver de sista besluten kring detta fattas, vilket kommer att göras under december månad.
Projektet i Vappersta är i slutskedet och det finns en förhoppning om att det ska bli helt färdigställt och avslutat tills nyårsskiftet.
Direkt efter nyårsskiftet kommer Nora-projektet samt Römora-projektet att rulla igång.
Berörda boende i Ryssland, Gilbergsvik samt Berga kommer att bli kontaktade i januari-mars för utskick och signering av markupplåtelseavtal, innan dessa projektområden kan startas upp.
Nu när det börjar bli lite kyligare ute så kan även tjälen slå till vilken dag som helst, vilket kan komma att påverka vårt arbete och en viss fördröjning i våra projekt kan uppkomma. Vi hoppas på förseende med detta!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
OKTOBER 2021
Nu är vi nästan färdiga med schaktningen i våra projektområden Tofsö och Mättinge, där vi under de senaste veckorna haft två olika grävlag som arbetat.
Om cirka 2 veckor kommer ett av våra grävlag att förflytta sig för att påbörja schaktning för stamsträckan från Djupvik, där vi idag redan har fiber, för att gräva ned mot Tofsö samtidigt som vårt andra grävlag kommer att påbörja schaktning från Tofsö ned mot Källvik.
Just nu är vi också och gräver i Vappersta vilket vi hoppas på blir helt färdigställt till årsskiftet.
Vi håller på att inhämta markavtal för vårt projektområde i Nora och om allt går enligt vår plan så kommer vi att påbörja schaktning där i december.
Nu är nästan alla markavtal inhämtade för vårt projektområde i Römora. Så fort vi fått in resterande markavtal så kommer vi att förbereda uppstarten för det projektet.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
SEPTEMBER 2021
Nu händer det grejer!
Sedan en tid tillbaka har vi ett grävlag (Oskars Entreprenad AB) igång för att gräva områdesnätet i Tofsö samtidigt som vi nu också har startat upp ett grävlag (Tjällmo Grävmaskiner AB) för att påbörja grävning av områdesnätet i Mättinge.
Arbetet med markupplåtelseavtalen fortsätter - nu med fokus att nå till Källvik inom kort! Även markavtalsförfrågningar och bokning av fysiska möten är nu också aktuellt med markägare i och omkring området Römora.
Vi försöker även att färdigställa påbörjade projekt på olika områden för att således knyta ihop så många säckar som möjligt med det primära målet att driftsätta allt fler kunder till vårt fibernät!
Är du intresserad av att själv skaffa fiber? Ännu är det inte försent! Allra lättast gör du/ni er beställning här, via Trofis hemsida. Däremot så har Trofi nu beslutat att de ärenden som inkommit till oss fram till 2021-09-20 är de beställningar som först kommer att prioriteras och driftsättas i projektet. Beställningar som inkommit efter det datumet kommer att hanteras först efter det att projektets första beställningar är behandlade eller i mån av tid.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
AUGUSTI 2021
Nu återstår endast några fåtal tillstånd för att helt kunna slutföra schaktarbetena i Avlebro.
Markavtalsförfrågningar från Tofsö fram till Folkvik/Framnäs och vidare ned en bit mot Källvik är numera i full gång och arbetet med markupplåtelseavtalen för fler fastigheter fortskrider.
Grävstart för områdesnäten i Tofsö samt Mättinge kommer att påbörjas vecka 34.
Trofi's entreprenör Optoteknik i Kolmården AB har numera två gräventreprenörer som kommer att verka i projektet, vilka är: Oskars Entreprenad AB samt Tjällmo Grävmaskiner AB.
Nu är vi full styrka igen på kontoret!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
JULI 2021
Arbetet med att färdigställa det sista i Avlebro fortsätter.
Markavtalsförfrågningar från Tofsö och fram till områdena kring Folkvik har påbörjats.
Vi har begränsad bemanning på Trofi under hela juli månad och hoppas på överseende med att det kan vara längre svarstider/begränsad framkomlighet på mail/telefon under denna period.
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!
För övrigt önskar vi en fortsatt glad sommar!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
JUNI 2021
De sista schaktarbetena i projektområde Gisekvarn har nu avslutats.
Nu färdigställer vi det sista i Avlebro och hoppas kunna driftsätta de första fastighetsägarna där innan semestern.
Arbetet med markupplåtelseavtalen fortsätter! Nu även med några få kompletteringar i Avlebro.
Markavtalsförfrågningar från Tofsö och vidare ned mot Källvik kommer inom kort att påbörjas med en förhoppning om att hinna schakta ned till Källvik innan årsskiftet. Ytterligare några markavtalsförfrågningar inom andra projektområden har skickats ut.
Grävning för områdesnäten i Tofsö och Mättinge kommer att påbörjas vecka 34 och schaktarbetet för inkommande signal från Avlebro sker i dagsläget omkring vecka 40.
Nu när vi går mot semestertider kommer vi periodvis att ha en begränsad bemanning på Trofi & vi hoppas på överseende med detta - men från och med vecka 32 är vi full styrka igen!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Glad sommar!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
MAJ 2021

Glädjande besked!

Trosa Fibernät AB har beviljats bidragsstöd från Jordbruksverket för landsbygdsutvecklingen och dess fiberutbyggnad i projektområdena: Källvik, Mättinge, Tofsö, Viksnäs, Römora, Dalbyö, Gisekvarn, Gillbergsvik och Nora.
Äntligen börjar det hända grejer!
Aldrig förr har utbyggnaden av fibernätet varit så viktig och aktuell som den är just nu. I takt med samhällets ständiga digitalisering, men också för att vi befinner oss mitt i en pandemi, finns numera ett annat behov när det kommer till vår uppkoppling då den behöver vara stabil, snabb och säker. Allt fler människor rör sig mer i sin hemmiljö och många behöver också hantera sina arbeten hemifrån. Fibern har således aldrig varit så betydelsefull för hushållet som nu!
Vi håller för närvarande på att färdigställa de sista schaktarbetena i projektområde Gisekvarn.
Vecka 22 påbörjar vi etableringen av områdesnätet i Tofsö.
Vi har placerat ut skyltar på olika platser i projektområdet som informerar om den aktuella fiberutbyggnaden.
Arbetet med markupplåtelseavtal i de olika projektområdena sker fortlöpande med en viss prioritering för närvarande.
Viktigt att känna till är att Telia inom den närmsta tiden kommer att påbörja nedstängning av sina
kopparledningar och i närtid kommer flera områden att påverkas. De hushåll som idag är uppkopplade på det äldre kopparnätet kommer i sinom tid att påverkas av detta. Källvik, Mättinge och Tofsö blir nedstängda till maj 2022 och av den anledningen kan det vara bra att se över sin framtida uppkoppling.

Ännu är det inte försent att göra sin egen anmälan för att ansluta sig till fibernätet! Gör det redan idag och tipsa gärna dina egna grannar att göra detsamma för en mer uppkopplad landsbygd!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Med vänliga hälsningar

Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________